نمونه سوالات کارشناس امور اداری کد ۲۰۱۰ استخدامی دانشگاه فرهنگیان ۹۳

نمونه سوالات کارشناس امور اداری کد ۲۰۱۰ استخدامی دانشگاه فرهنگیان ۹۳ با جواب

نمونه سوالات کارشناس امور اداری کد ۲۰۱۰ استخدامی دانشگاه فرهنگیان ۹۳ با پاسخ نمونه سوالات کارشناس امور اداری کد ۲۰۱۰ استخدامی دانشگاه فرهنگیان ۹۳ با پاسخنامه

 

نمونه سوالات  استخدامی دانشگاه فرهنگیان  رشته ی علوم اداری ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت رفتاری ، مدیریت سیستم ها ، مدیریت امور مالی ، مدیریت اجرایی ، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، مدیریت سیستم و بهره وری ، علوم تربیتی(کلیه گرایش ها) ، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

 

نمونه سوالات شامل مجموعه زیر می باشد :

نمونه سوالات  آمار  و کاربرد آن در مدیریت ۱۲۰ سوال با پاسخنامه

نمونه سوالات مبانی سازمان و مدیریت  ۱۲۰ سوال با پاسخنامه

نمونه سوالات مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی  ۲۹۰ سوال با پاسخنامه

نمونه سوالات قوانین کار خدمات کشوری و تامین اجتماعی ۳۰۰ سوال با پاسخنامه

نمونه سوالات کارشناس امور اداری استخدامی دانشگاه فرهنگیان ۹۳